Dünyada ilk olan etkinlik

NATO Parlamentermodelininikidilli (Fransızcaveİngilizce) simülasyonkonferansınınbirincisi İzmir ÖzelTevfikFikretLisesi’ndedüzenlendi. (SMYROTAN/SMYRNATO). Bu etkinliğinlisedüzeyindeyapılmasıisedünyadabir ilk oldu.Katılımcı 10 okuldan 7'si İstanbul’dan Notre Dame de Sionve Sainte-PulchérieLiseleri, İzmir'den Saint-Joseph Lisesi, AmerikanKolejiveTevfikFikretLisesi, Ankara’dan TEDLisesiveTevfikFikretLisesi,FransızcadilkomisyonlarındayeralırkenBalıkesir'denAçıLiseleri, Denizli’den TED Lisesi,

Dünyada ilk olan etkinlik

NATO Parlamentermodelininikidilli (Fransızcaveİngilizce) simülasyonkonferansınınbirincisi İzmir ÖzelTevfikFikretLisesi’ndedüzenlendi. (SMYROTAN/SMYRNATO). Bu etkinliğinlisedüzeyindeyapılmasıisedünyadabir ilk oldu.Katılımcı 10 okuldan 7'si İstanbul’dan Notre Dame de Sionve Sainte-PulchérieLiseleri, İzmir'den Saint-Joseph Lisesi, AmerikanKolejiveTevfikFikretLisesi, Ankara’dan TEDLisesiveTevfikFikretLisesi,FransızcadilkomisyonlarındayeralırkenBalıkesir'denAçıLiseleri, Denizli’den TED Lisesi,

Dünyada ilk olan etkinlik
18 Aralık 2018 - 12:35

NATO Parlamentermodelininikidilli (Fransızcaveİngilizce) simülasyonkonferansınınbirincisi İzmir ÖzelTevfikFikretLisesi’ndedüzenlendi. (SMYROTAN/SMYRNATO). Bu etkinliğinlisedüzeyindeyapılmasıisedünyadabir ilk oldu.Katılımcı 10 okuldan 7'si İstanbul’dan Notre Dame de Sionve Sainte-PulchérieLiseleri, İzmir'den Saint-Joseph Lisesi, AmerikanKolejiveTevfikFikretLisesi,  Ankara’dan TEDLisesiveTevfikFikretLisesi,FransızcadilkomisyonlarındayeralırkenBalıkesir'denAçıLiseleri, Denizli’den TED Lisesi, Bursa’danÖzelÇakırAnadoluLisesiiseİngilizcekomisyonlarınakatıldılar.
 
Dünyayıİttifakiçindegüvencealtınaalmakanatemasıyladüzenlenenorganizasyonda 10 okuldan 127 öğrencibirarayageldi.Bu öğrencilerden her biriyaİttifakın 29 ülkesindenbirinintemsilcisiyabirkomisyonunbaşkanıya da başkanyardımcısıoldular.Komisyonlardatartışılankonularise NATO ParlamenterMeclisininşuandakioturumlarısırasındaelealınanlarlaşekildeHibritsavaş, göçmenkrizi, Sahel bölgesi, Rusyaileilişkilerinısınması, nükleersilahlarınyayılması, KBRN tipi silahlar, sibertehditlerolarakseçildi:
 
İlk ikigünboyunca, komisyonoturumlarıParlamentoMeclisineözgübirprosedüregöregerçekleşti.Delegeleringörevi, tartışmalarıilerletmekiçinönergelervermekoldu.Üçüncügün, tümkomiteler, dahaöncegayriresmimüzakerelerdekalemealdıklarıkararlarınoylanmasıiçinGenelKurul'aayrıldı.
 
İzmir ÖzelTevfikFikretLisesi’ndegeçen Nisan ayındabaşlayanhazırlıklar, yaztatili de dâhilolmaküzere 8 ay boyuncakesintisizdevametti.  6 öğrencidenoluşançekirdekbirbüroyaekolarak 30 parlamenteröğrenciveiletişim, basın, finans, içhaberleşmevelojistikiçin 48 öğrenciyoğunbirşekildeçalıştı.  NATO GenelMerkezi'ninİzmir'dekiyetkililerininyakıntakibialtındaonlarıntavsiyelerindendevamlıolarakyararlanıldıvehattaBrükselParlamenterlerMeclisikomitelerininyöneticileriyleiletişimiçindeolundu. NATO da çeşitligörevlerdeyeralançeşitlimilletlerdenbirdüzinegözlemci, buüçgünboyuncakomisyonlardayapılantartışmalarıniçeriğinidoğrulamakiçinkomisyonlarakatıldılar. Gözlemciler, tartışmalarıncanlılığındanveönçalışmalarınkalitesindençokmemnunkaldıklarınıifadeettiler.
 

YORUMLAR